Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej
przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu
(do 31 sierpnia 2019 r. Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie
z siedzibą w Zurychu)

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 14578
z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),
5) Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
6) zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu [od 1 września 2019 r. kierownika Szkoły Polskiej] w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Kryteria rekrutacji:
1) do Szkoły Polskiej, zwanej dalej SPL mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPL posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do SPL jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaświadczenia o uczęszczaniu:
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),
w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPL oraz wymaganej dokumentacji:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią:
a) wniosek o przyjęcie dziecka do SPL – załącznik nr 1,
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – załącznik nr 2,
c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 4 i 5,
e) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.
Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,
2) kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego w SPL na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły
3) rekrutacja uczniów do SPL rozpoczyna się 11 maja, a kończy się 22 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik,
4) w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej), tj. wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów).
2) kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPL. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,
3) do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, weryfikowanie znajomości języka polskiego przez dziecko oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
4) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego,
5) o przyjęciu do szkoły decyduje :
a)kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.
b) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki
6) Przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2019-20 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.
7) Uczniowie przyjeżdżający bezpośrednio z Polski przyjmowani są do klasy, do której otrzymali promocję w roku poprzednim (na podstawie dostarczonego świadectwa szkolnego); pozostali przyjmowani są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy oraz znajomości języka polskiego (na podstawie sprawdzianu diagnozującego).

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPL.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
3) do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPL, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej),
5) w SPL, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4. W przypadku przyjęcia ucznia do SPL, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPL.

5. W przypadku wolnych miejsc, w SPL prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

6. Kierownik może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału szkoły, jeżeli:
a) uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi;
b) w szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych lub finansowych.

§3
Harmonogram rekrutacji
Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki SPL:
1) Do 10 kwietnia 2019 r. – wydanie przez kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
2) Do 15 kwietnia 2019 r. - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) Do 22 czerwca 2019– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego w SPL (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
4) Maj/czerwiec 2019- sprawdzian diagnozujący, rozmowa weryfikująca znajomość przez dziecko języka polskiego
5) Do 30 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji ( poinformowanie emailem rodziców o przyjęciu dziecka, bądź umieszczeniu na liście rezerwowej)
6) Do 15.08.2019 potwierdzenie rodzica , że dziecko będzie uczęszczało do szkoły.
7) Od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. – rekrutacja uzupełniająca.
8) Do 30 września 2019 r. – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.